Deň Zeme v Papradne

Deň Zeme v Papradne

Deň Zeme v Papradne

„tlačová správa“

 

            Deň Zeme, ktorý sa každoročne slávi dňa 22. apríla, si pripomenuli aj žiaci zo ZŠ Papradno. V pondelok 23. apríla 2018 navštívili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, priestory Základnej školy s materskou školou Papradno, aby si spoločne pripomenuli dôležitosť tohto významného dňa.

Pre žiakov 1.-8. ročníka boli   pripravené rôzne náučno – zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli viac o živote na našej planéte i potrebe udržať prirodzené ekosystémy pre život.

Žiaci prvého stupňa prechádzali po skupinkách jednotlivými stanovišťami a spoločne s odbornými pracovníčkami múzea sa venovali rôznorodým aktivitám, ktoré im priblížili ochranu prírody spôsobom, pri ktorom sa učili a zároveň zabávali.

Pri netradičnej výučbe sme použili originálne pomôcky a prvky montessori pedagogiky, ktoré umožnili deťom zapojiť súčasne viacero zmyslov – zrak, sluch i hmat.

Prvé stanovište - zamerané na botaniku, ponúklo deťom možnosť naučiť sa poznávať vybrané druhy drevín a bylín vyskytujúcich sa v našom regióne. Pomocou názorných ukážok zakonzervovaných listov a kôry sa metódou priraďovania učili hľadať súvislosti medzi obrázkami a priradiť ich k názvu rastliny. Na konci nechýbal zážitok v podobe prinesených živých exemplárov mäkkýša - Oblovky žravej (Achatina fulica).Deti africký slimák fascinoval natoľko, že sa ho neváhali dotknúť a obzrieť zblízka.

Na druhom stanovišti zameranom na zoológiu sa žiaci učili poznávať súvislosti a rozvíjať svoju fantáziu hravou a nenásilnou formou životné cykly piatich druhov živočíchov -  lienky, dážďovky, včely, žaby a múčiara. Obľube sa tešilo aj „rybárčenie“ v umelom jazierku, z ktorého skúsili pomocou jednoduchej udice uloviť rôzne druhy sladkovodných rýb. Zoologička upozornila aj na globálny problém znečisťovania vody a dôležitosť jej ochrany.

Tretie stanovište ponúklo celkový pohľad na Zem a živočíchy v nej žijúce z geografického, environmentálneho a biologického hľadiska. Úlohou žiakov bolo priradiť zástupcov fauny k jednotlivým kontinentom. Zároveň spoznávali, ako prostredie determinuje stavbu a funkcie ich organizmov. Spoznávali rozdiely medzi viacerými druhmi zvierat - slon africký/ ázijský, ťava jednohrbá/ dvojhrbá, krokodíly – kajman, aligátor, gaviál. S odbornou lektorkou uvažovali, či by sa mohol stretnúť tučniak s ľadovým medveďom, porozprávali sa aj o príkladoch negatívneho vplyvu človeka na prírodu (rozličné znečisťovanie, zabíjanie slonov, týranie zvierat v cirkusoch a pod.) Prostredníctvom špeciálnych montessori glóbusov  si uvedomili pomer medzi vodou a pevninou našej modrej planéte.

Záver každej vyučovacej hodiny patril obľúbenému experimentu s názvom „vyhynutie dinosaurov“. Pomocou jednoduchých pomôcok a potravinárskej chémie si znázornili vážny dosah vesmírnych katastrof na žijúcu faunu.

Žiaci druhého stupňa sa v úvodnej powerpointovej prezentácii etnologičky múzea dozvedeli o histórii starodávnej techniky plstenia za sucha a za mokra i o jej spojitosti s valaskou kolonizáciou. Po teoretickom úvode nasledovala praktická časť, kde si každý vyrobil vlastné plstené mydielko ako pamiatku na príjemné dopoludnie. Pri mokrom plstení sa pomocou  mydlovej vody a tlaku spradená a nafarbená ovčia vlna plstí. Navlhčené vlákna sa vplyvom mechanického trenia prepletajú až vznikne pevná súvislá textília.

Dielňa plstenia bola realizovaná vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Samostatne a pritom spoločne – Sk/FMP/12/034, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja a zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj.

            Vzdelávacieho programu múzea v rámci osláv Dňa Zeme sa v priestoroch ZŠ s materskou školou v Papradne celkovo zúčastnilo 160 žiakov prvého i druhého stupňa v sprievode ôsmich pedagógov.

 

V Považskej Bystrici, dňa 25. 4. 2018

Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

20 fotografií