Neformálne o hradoch i múzeách

Neformálne o hradoch i múzeách

Neformálne o hradoch i múzeách

(správa o podujatí)

 

V dňoch 12. 11. a 19. 11. 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.

Prednášky spojenú s počítačovou prezentáciou mal Mgr. J. Mihálik, etnológ múzea. V prvej prednáške s názvom ´Život na hradoch´ etnológ múzea oboznámil študentov s problematikou vývoja hradov na našom území, od ich vývoja - z hradísk cez jednotlivé stavebné etapy v románskom, gotickom, renesančnom slohu až po ich zánik. Študenti sa oboznámili aj s typológiou rozoznávania rôznych druhov hradnej architektúry. Ďalšia časť prezentácie bola zameraná na život v stredovekých hradoch, kde sa študenti dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetlení, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní a o trávení voľného  času. Posledná časť prezentácie bola zameraná na dnešnú záchranu a znovuzrodenie hradných ruín s príkladom konzervácie zrúcaniny hradu Hričov (keďže etnológ múzea je zároveň aktívnym členom občianskeho združenia s názvom Združenie priateľov Hričovského hradu a venuje sa jeho záchrane od roku 2010). Počas prednášky sa študenti dozvedeli informácie o postupoch, problémoch a zásadach pri konzervácii hradných ruín. Z príkladu archeologických výskumov si študenti mohli pozrieť a ohmatať úlomok stredovekej krbovej kachlice z hradu Hričov. Na záver prezentácie si študenti pozreli krátke video, ktoré zachytáva stav a podobu  hradu Hričov pred jeho zánikom.

Druhá prednáška ´Načo sú nám múzeá?´ bola prezentovaná interaktívnou formou – študenti sa zapájali do spoločnej diskusie o problematike naších múzeí. Mladí ľudia sa dozvedeli, čo je úlohou múzea, naučili sa rozdelovať múzeá podľa zamerania a geografickej pôsobnosti, dozvedeli sa, aké predmety múzeá zbierajú  (etnológ vybral predmety z rôznych vedných odborov a študenti sa učili správne ich zaradiť). Debatovali o rôznych možnostiach, ako sa predmet môže dostať do múzea, boli oboznámení s terminológiou a významom prvostupňovej a druhostupňovej evidencie, prečo je dôležité predmety zapisovať. Zaujímavá bola téma o depozitároch a depozitoch, o uložení zbierkových predmetov do depozitára o zásadach v depozitároch. Študentom bol vysvetlený rozdiel medzi výstavou a expozíciou a možnými spôsobmi vystavovania predmetov. Prednášajúci prítomných oboznámil aj so základnými spôsobmi odborného ošetrenia zbierok - konzervovaním, reštaurovaním a preparovaním. Na príklade modrotlačovej formy a črepov z hradu Hričov mohli tieto poznatky aplikovať a spoločne vybrať vhodný postup konzervovania a reštaurovania. Na záver prednášky vyzval etnológ mladých študentov, aby tvorivo zhodnotili tému múzeí v nasledovných intenciách – ako by malo vyzerať ideálne múzeum v súčasnej dobe, aké  predmety patria do múzea, aké majú skúsenosti s konkrétnymi múzeami, ako by mala vyzerať správna výstava a čo by ich dobrovoľne prinútilo prísť navštíviť múzeum☺.

 

Edukačný program patril do cyklu Múzeum v škole, ktorý vlastivedné múzeum realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa ho 31 študentov 3. ročníka v sprievode 1 vyučujúcej v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 21. novembra 2018

Mgr. Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

24 fotografií