Hlavná stránka / Projekty / Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR

1. Projekt "odeté slnkom" (MK/215/2016/2.1) rok 2016

Zámerom projektu "Odeté slnkom" je kompenzovať nevýhody znevýhodneného prostredia, čo sa týka dosahu na rôzne kultúrne aktivity (aby kultúrnu činnosť realizovali a prijímali priamo znevýhodnené deti a mládež). Cieľom projektu je realizácia tvorivých dielní, počas ktorých sa deti a mládež naučia základnú techniku práce s kukuričným šúpolím. Výsledkom projektu má byť rozvoj manuálnych zručností u detí, sociálna inklúzia znevýhodnených skupín, vypracovanie základného pracovného postupu výroby šúpolienky, posilnenie partnerskej siete nášho múzea, medializácia aktivít a propagácia rôznych foriem múzejnej pedagogiky na verejnosti.

Projekt je určený pre deti, ktoré žijú v Detskom charitnom dome v Považskej Bystrici a pre žiakov, ktorí navštevujú Spojenú školu internátnu v Považskej Bystrici, pozostávajúcu zo Špeciálnej základnej školy internátnej, Základnej školy pre žiakov s autizmom a Praktickej školy.

2. Projekt "Netradiční džarkovia" (MK-3066/2017/2.1) rok 2017

Jedná sa o realizáciu tvorivých dielní pre členov občianskeho združenia Vzostup5, pôsobiaceho v Považskej Bystrici, združujúceho fyzicky i psychicky hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov. Projekt by pozostával z 5 dielní, pričom štyri by boli zamerané na manuálnu zručnosť a posledná piata by mala charakter hodnotiaceho semináru so spätnou prezentáciou celého projektu.

Účelom projektu je ponúknuť hendikepovaným ľuďom možnosť naučiť sa základy práce s drôtom. Počas štyroch dielní sa bude postupovať od jednoduchých činností (ohýbanie drôtu, štikanie, otáčanie, spájanie,...) až po zložitejšie (výroba ozdobných prvkov, navliekanie, kombinácia materiálov,...).

Okrem zlepšenia motorických schopností a nácviku manuálnej činnosti očakávame i pozitívny psychologický prínos: možnosť zmysluplne tráviť voľný čas v úzkom komunitnom kruhu priaznivcov združenia. 

Bonusom by mala byť kvalitná dokumentácia projektu s výrobou záverečného CD, počítačovej powepointovej prezentácie, ako aj záverečného certifikátu o zúčastnení sa na projekte. Uvedený zámer vyplýva zo psychologických potrieb uvedenej skupiny ľudí (podľa slov vedúcich združenia sa „radi fotia, komentujú, radujú sa z maličkostí...“).

Cieľové skupiny:

Členovia občianskeho združenia Vzostup5 – fyzicky a psychicky hendikepovaní ľudia. Bližšie info na stránke http://www.vzostup5.wbl.sk/ 

3. Projekt „Vzostup o5 v múzeu“ (MK-89/2018/2.1) rok 2018

Cieľom projektu je realizácia kultúrnych aktivít pre členov občianskeho združenia Vzostup5, so sídlom v Považskej Bystrici združujúceho fyzicky i mentálne hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov.

Ideou projektu je prezentácia výsledkov práce odborných pracovníkov múzea formou tvorivých dielní a edukačnej činnosti. Projekt bude pozostávať zo siedmich stretnutí, pričom šesť bude mať formu tvorivých workshopov a posledné siedme bude mať charakter hodnotiaceho seminára so záverečnou prezentáciou fotografického materiálu a odovzdaním pamätných listov.

Účelom projektu je uľahčenie dostupnosti kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľstva a odstraňovanie spoločenských bariér voči hendikepovaným ľuďom. Aktivity budú rozdelené na manuálnu činnosť, určenú pre hendikepovaných členov o.z. a edukačnú činnosť, ktorá bude prioritne určená pre ich rodičov a ostatných členov združenia.

Možnosť zmysluplne tráviť voľný čas bude mať pozitívny psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos.

Cieľové skupiny:

Členovia občianskeho združenia Vzostup5 – fyzicky i psychicky hendikepovaní ľudia. Bližšie info na stránke

https://ozvzostup5.webnode.sk/

4. Projekt "Vzdelávanie v striebornom šate" (MK-2493/2019/2.4) rok 2019

Obsahom projektu ´Vzdelávanie v striebornom šate´ je neformálne vzdelávanie seniorov ako jednej zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Naše múzeum má bohaté dlhoročné skúsenosti múzejnou pedagogikou najmä pre školskú mládež (nakoľko sme zistili dopyt aj u starších osôb, chceme ponúknuť tento kultúrny formát aj  pre ľudí v dôchodkovom veku.

Projekt by pozostával zo šiestich spoločných stretnutí múzejníkov s klientmi vybraného centra sociálnych   služieb. Hlavnou prioritou by boli prednášky z rôznych vedných odborov (história, etnológia, zoológia, botanika so zameraním na náš región) s cieľom stimulačného tréningu mozgových a pamäťových schopností. Bonusom budú rozličné tvorivé techniky zamerané na tradičnú kultúru Slovenska. Ich realizáciou očakávame zlepšenie motorických schopností a manuálnej zručnosti seniorov. Počas tvorivých aktivít budú mať starší ľudia možnosť vyrobiť si predmety, ktoré budú môcť prakticky využiť (napr. puzdro na okuliare,  plátennú tašku, vonné vrecúška k bielizni, originálne mydlá, atď.). Ideovým zámerom je teda konečné zlepšenie kvality života, nadobudnutie pocitu vlastnej užitočnosti a sebaidentity.

Cieľová skupina: seniori bývajúci v Centre sociálnych služieb – Bystričan v Považskej Bystrici. Po konzultáciách s vedením centra by sa projektu zúčastnilo asi tridsať seniorov s rôznymi typmi znevýhodnenia (počet je pri tejto vekovej hranici vždy pohyblivý). Dôchodcovia sú okrem veku znevýhodnení aj po zdravotnej stránke, mentálnej i sociálnej (trpia nedostatkom sociálnych kontaktov s vonkajším prostredím, čo vplýva na ich pocit osamelosti).

 

5. Projekt "VZOSTUP v krajine remesiel" (MK-2554/2019/2.1) rok 2019

Jedná sa o realizáciu tvorivých dielní pre členov občianskeho zruženia Vzostup5, so sídlom v Považskej Bystrici, združujúceho fyzicky i mentálne hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov. Projekt by pozostával zo siedmych stretnutí, pričom šesť by bolo zameraných na manuálnu zručnosť a posledné siedme by malo charakter hodnotiaceho semináru so spätnou prezentáciou celého projektu a odovzdávaním pamätných certifikátov.

Účelom projektu je uľahčenie dostupnosti kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľstva a odstraňovanie spoločenských bariér voči hendikepovaným ľuďom.

Počas šiestich tvorivých dielní budú mať hendikepovaní možnosť sledovať šikovné ruky lektorov - zamestnancov múzea a s ich pomocou si vyskúšať rôzne techniky tradičných tvorivých remesiel ako napr. drôtovanie, plstenie, tvorenie zo šúpolia, výroba modrotlače a iné.

Okrem zlepšenia motorických schopností nácvikom manuálnej činnosti očakávame i pozitívny psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos.

Bonusom by mala byť kvalitná fodokumentácia projektu s výrobou záverečného CD, počítačovej powerpointovej prezentácie ako aj záverečného certifikátu o zúčastnení sa na projekte.

Uvedený zámer vyplýva z psychologických potrieb cieľovej skupiny hendikepovaných ľudí (radi sa fotia, tešia sa z maličkostí , vyžadujú si špecifický  prístup lektorov bez predsudkov a pokojnú radostnú uvoľnenú atmosféru a pod.)

Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Vzostup5 - fyzicky aj mentálne hendikepovaní ľudia. Bližšie info na stránke https://ozvzostup5.webnode.sk/

6. Projekt "Kúsok radosti pre VZOSTUP" rok 2020/2 Kultúra znevýhodnených skupín/2.4 

    Neformálne vzdelávanie a výskum

Účelom projektu je uľahčenie dostupnosti kultúry znevýhodnenej skupine obyvateľstva - členom  občianskeho združenia Vzostup5 a zlepšenie ich integrácie do spoločnosti odbúravaním bariér voči hendikepovaným ľuďom.

Členovia združenia si nácvikom tvorivej činnosti zlepšia manuálnu zručnosť a osvoja si nové techniky rozvoja jemnej motoriky. Projekt vo veľkej miere prispeje i k budovaniu pozitívnych sociálnych väzieb.

Od projektu očakávame významný psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos. Mieru efektivity je ťažko posúdiť, nakoľko v uvedenej cieľovej skupine sa nachádzajú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Vzostup5 - fyzicky aj mentálne hendikepovaní ľudia. https://ozvzostup5.webnode.sk/

7. Projekt "Umením k úsmevu a rodosti " rok 2021/2 Kultúra znevýhodnených skupín/2.4

Neformálne vzdelávanie a výskum

Projekt je určený pre členov o.z. Vzostup5 z Považskej Bystrice. Obsahom bude 6 tvorivých dielní ( drôtovanie, frotáž, decoupage, scrapbooking atď.) a 1 záverečného semináru. Ideou projektu je pomôpcť znevýhodneným skupinám ľudí pri ich integrácii v spoločnosti. Projekt nadväzuje na dlhoročnú prax múzea s občianským združením Vzostup.


Fotogaléria