Prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) vyplýva podľa § 2, odst. 2 Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici povinnosť sprístupňovať informácie v zmysle tohto zákona.

Povinná osoba: VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V POVAŽSKEJ BYSTRICI
Dôvod zverejnenia: § 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

O informácie môžete požiadať :

  1. písomne na adrese:
    Vlastivedné múzeum  v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
  2. elektronickou formou na adrese:muzeumpb@muzeumpb.sk

Na základe vyplnenej žiadosti :  „Žiadosť o sprístupnenie informácií“