Príroda živá – neživá

Dňa 2. 10. 2015 navštívili žiaci zo Základnej školy svätého Augustína Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Formou múzejnej edukácie si rozšírili učivo predmetov história, biológia, geografia a chémia. V prvej časti návštevy mali možnosť prezrieť si výstavu „Kamenný herbár“, ktorá predstavuje unikátnu zbierku 140 paleobotanických fosílií z oblasti handlovsko-nováckej uhoľnej panvy. Listy drevín z treťohornej hornonitrianskej flóry, staré 13 – 14 miliónov rokov, sú porovnávané s ich súčasnými žijúcimi príbuznými druhmi. Odborný výklad k nej poskytol pracovník múzea Ing. Žilinčík. Zameral sa na proces vzniku fosílií, popis zmien podnebia od miocénu po súčasnosť a identifikáciu konkrétnych skupín organizmov. V druhej, zážitkovo zameranej časti vzdelávania, im zoológ múzea ukázal živú užovku červenú, žijúcu v teráriu. Na jej správaní im odborný pracovník vysvetlil a demonštroval princíp potravinového reťazca medzi hadmi a hlodavcami. Užovka ulovila myš, udusila ju, očistila a následne začala konzumovať od hlavy po chvost. Hady korisť neprežúvajú, len celú zhltnú a niekoľko týždňov trávia. Jediný nestrávený zvyšok je srsť hlodavca. Podujatia sa zúčastnilo 15 detí 9. ročníka v sprievode triednej pani učiteľky. 2.10. 2015, Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ing. Tomáš Žilinčík, zoológ

Fotogaléria

2 fotografie