Výlet do treťohôr

Dňa 4. 11. 2015 navštívili žiaci zo Základnej školy svätého Augustína Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Formou lektorského výkladu si rozšírili učivo predmetov dejepis, biológia, geografia a chémia. Prvá časť edukačného programu pozostávala z prehliadky výstavy „Kamenný herbár“, ktorá predstavuje unikátnu zbierku 140 paleobotanických fosílií z oblasti handlovsko-nováckej uhoľnej panvy. Listy drevín z treťohornej hornonitrianskej flóry, staré 13 – 14 miliónov rokov, sú porovnávané s ich súčasnými žijúcimi príbuznými druhmi. Lektorský výklad k nej poskytol pracovník múzea Ing. Žilinčík. Vysvetlil proces vzniku fosílií, popis zmien podnebia od miocénu po súčasnosť a identifikáciu konkrétnych skupín organizmov. Ďalej sa zameral na dendrologické zaujímavosti, týkajúce sa vystavených drevín, žijúcich v súčasnosti. Žiakov téma zaujala, vstupovali do výkladu so širokým spektrom otázok, týkajúcich sa vysvetľovanej problematiky. Vzhľadom na túto skutočnosť prehliadka výstavy trvala viac než hodinu. Po skončení prehliadky výstavy im zoológ múzea priniesol na ukážku živého hada - užovku červenú, žijúcu v teráriu. Vzápätí žiaci prejavili veľký záujem o fotografiu so zvieraťom. Odborný pracovník vysvetlil a demonštroval princíp potravinového reťazca medzi hadmi a hlodavcami. Žiaci mali možnosť vidieť spôsob lovu koristi nejedovatých druhov hadov. Podujatia sa zúčastnilo 35 detí 6. a 7. ročníka v sprievode svojich triednych učiteliek.

Fotogaléria

4 fotografie