Oslávili sme Svetový deň vody

Oslávili sme Svetový deň vody

Oslávili sme Svetový deň vody

(tlačová správa o 5. ročníku podujatia)

 

V dňoch 22. marca25. marca 2019 pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovali sériu environmentálnych aktivít pre deti, aby si spoločne pripomenuli a oslávili jeden z významných „eko-sviatkov“. Svetový deň vody sa slávi každý rok od zlomového roku 1993 vo všetkých členských štátoch OSN. Našim zámerom bolo inovatívnym spôsobom upriamiť pozornosť žiakov na dôležitosť a nenahraditeľnosť vody ako najvzácnejšej tekutiny na Zemi.

Tematický výukový program sme zahájili 22. marca 2019 už po piatykrát v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Ústrednou myšlienkou interaktívneho vyučovania bolo tohtoročné heslo celosvetovej kampane Svetového dňa vody „Nenechať nikoho bokom“ (Leaving no one behind). Motto vychádza z Agendy 2030, ktorá prisľúbila v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja zabezpečiť do roku 2030 vodu pre všetkých. Zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody, sa snaží hľadať možnosti, ako sa vysporiadať s „vodnou krízou“.

Pre žiakov prvého stupňa ZŠ Prečín, ktorý k nám prišli osláviť tento významný environmentálny sviatok, sme pripravili bohatý  program. V úvodnej teoretickej časti si vypočuli prednášku
Mgr. Paulíny Prengelovej „Voda je život“. Žiakom prostredníctvom počítačovej prezentácie vysvetlila dôležitosť a vzácnosť vody nielen pre život človeka, ale pre všetky živé organizmy na Zemi. Z celkového množstva vody nachádzajúcej sa na našej „modrej“ planéte ako pitnú vodu môžeme použiť len menej ako 1 %. Deti oboznámila aj s problematikou znečisťovania vôd, osobitnú pozornosť venovala znečisťovaniu pitnej vody a oceánov. Žiakom názorne vysvetlila umenie triedenia a recyklácie odpadu. Na prednášku nadväzovali vedomostné aktivity v podobe tajničky, doplňovačky a maľovaniek, ktoré spestrili teoretickú časť interaktívnej výučby. Deti, motivované možnou výhrou zaujímavých cien s tematikou vody, sa so záujmom zapájali do aktivít a hravou formou si prehĺbili získané vedomosti.

Praktická časť vzdelávacieho pásma bola venovaná jednoduchým experimentom založených na fyzikálnych vlastnostiach vody a pozorovaniu vodných živočíchov. Deti si mohli zblízka pozrieť pomocou lupy detaily zoologických preparátov - najväčšieho vodného chrobáka na svete - vodomila čierneho, dva druhy vážok - hadovku obyčajnú a pásikavca dvojzubého či štítky z panciera korytnačky písmenkovej. Nechýbali ani živé exempláre: žaba – pazúrnatka vodná, vodné ulitníky NeritinanatalensisCleahelena alebo akvarijná rybka Danio pruhované. Súčasťou objavovania vodných živočíchov bolo aj obľúbené mikroskopické pozorovanie črievičky končistej. Deti prejavili záujem aj o rybárčenie v umelom jazierku  – pomocou jednoduchej udice chytali rôzne druhy sladkovodných rýb. Prostredníctvom zoologicko – environmentálnej aktivity sa učili poznávať najbežnejšie druhy rýb a zároveň triediť odpad z jazierka.

O podujatie Deň vody v múzeu previla záujem aj Stredná priemyselná škola Považská Bystrica. Pre žiakov prvého a tretieho ročníka bola pripravená počítačová prezentácia „Voda je život“. Na skutočnosť, že voda je najvzácnejšia tekutina na Zemi, ktorú si treba vážiť, poukázal aj náučný film Chrániť vodu znamená chrániť život z cyklu Planéta - Zem zhora.

Neformálneho vzdelávania sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 74 žiakov a študentov v sprievode 6 pedagógov.

Zážitkové environmentálne aktivity zamerané na spoznávanie vody ako vzácnej a nenahraditeľnej cennosti pre človeka, pokračovali dňa 26. marca 2019 v Základnej škole s materskou školou v Brvništi. Počas dvoch vyučovacích hodín bola pre deti pripravená prednáška Mgr. Paulíny Prengelovej „Voda je život“ a efektné experimenty poukazujúce na biofyzikálne vlastnosti vody. Súčasťou výučby bolo aj pozorovanie vodných živočíchov pomocou lupy a mikroskopu. V priebehu druhej vyučovacej hodiny si žiaci druhého stupňa vypočuli prednášku Mgr. Jozefa Mihálika „Voda v ľudových zvykoch“, v ktorej sa zameral na význam a symboliku vody vo zvykoch kalendárneho cyklu i obradoch životného cyklu. Súčasťou prednášky bolo aj video „vynášanie Moreny“.

Dňa vody v Základnej škole s materskou školou v Brvništi sa zúčastnilo 121 žiakov prvého a druhého stupňa pod dozorom 7 vyučujúcich.

Celkovo sa teda múzejných environmentálnych aktivít k Svetovému dňu vody zúčastnilo viac než dvesto ľudí.

Účastníkom podujatia sa táto forma propagácie pitnej vody páčila, dozvedeli sa mnoho zaujímavosti a viac si uvedomili dôležitosť a nenahraditeľnosť vody na Zemi. Veríme, že tento deň bude ich prvým krokom na ceste smerujúcej k veľkým veciam.

Podujatie „Svetový deň vody pre školy“ patrilo do série programov „Múzeum v škole“, na ktorý finančne prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

V Považskej Bystrici dňa 26. 3. 2019

Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej BystriciVlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

44 fotografií