Priemyslováci v múzeu

Priemyslováci v múzeu

Priemyslováci v múzeu

(správa o podujatiach)

 

 

            Dňa 12. 3. 2019 navštívili študenti 2. a 3. ročníka Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom neformálneho vzdelávania v oblasti histórie, regionálnej výchovy a religionistiky.

Prvá prednáška Mgr. Jozefa Mihálika s názvom „Načo sú nám múzeá?“ bola prezentovaná interaktívnou formou, so zapájaním študentov do spoločnej diskusie o problematike našich múzeí. Študenti sa dozvedeli, čo je úlohou múzea, naučili sa rozdeliť múzeá podľa zamerania a geografickej pôsobnosti, dozvedeli sa, aké predmety múzeá zbierajú (etnológ na ukážku vybral predmety rôznych vedných odborov a študenti sa učili správne ich zaradiť). Spomenul aj rôzne možnosti, ako sa predmet môže dostať do múzea. Študenti boli oboznámení s terminológiou a významom prvostupňovej a druhostupňovej evidencie, prečo je dôležité predmety zapisovať, vysvetlil im, čo je depozit, depozitár a aké majú byť optimálne podmienky v depozitároch. Prednášajúci objasnil prítomným rozdiel medzi výstavou a expozíciou a zmienil sa o rôznych spôsoboch vystavovania predmetov. Na postupe konzervovania, reštaurovania a preparovania vysvetlil základné princípy odborného ošetrenia zbierok. Na príklade poškodenej ozdobnej dosky sa interaktívnou formou dozvedeli, aké postupy zvoliť pri konzervovaní a reštaurovaní.

Druhá prednáška dr. Petronely Rágulovej mala názov „Slovanské predkresťanské náboženstvo“. Zaoberala sa náboženskými predstavami starých Slovanov pred prijatím kresťanstva.

Naši slovanskí predkovia uctievali rôzne prírodné javy a živly. Klaňali sa viacerým bohom, ktorých uctievali v kultových svätyniach. Božstvá stelesňovali modly s mnohými tvárami a atribútmi. Okrem známych božstiev (Perún, Veles, Svarog, Dažbog, Mokoš, atď.) verili aj v množstvo menších démonických bytostí (víly, škriatkovia, draci, vodníci, atď.). Na Slovensku bolo objavených viacero zaujímavých nálezov, ktoré poukazujú na kultové praktiky starých Slovanov.

Študenti prvého a tretieho ročníka sa zúčastnili aj lektorovanej výstavy „Oživovanie hradov“. Počas prehliadky sa žiaci oboznámili s problematikou záchrany hradných zrúcanín na Slovensku. Výstava je zameraná na prezentáciu občianskych združení pod záštitou spoločného celoslovenského združenia Zachráňme hrady. Výstava pozostáva z banerovej prezentácie a po prvý krát je doplnená o autentické archeologické nálezy z okolitých hradov: Bystrica, Lednica, Hričov, Lietava, Blatnica a Sklabiňa. Archeologické nálezy prezentujú úžitkovú keramiku, stavebné materiály, dobové vyobrazenia, ľudské lebky, mince, ozdoby a pracovné náradie. V závere výstavy si žiaci pozreli päť kratších videoukážok z hradov Hričov a Lietava.

            Doobedňajšieho vzdelávania sa v priestoroch múzea zúčastnila sedemdesiatka študentov v sprievode štyroch pedagógov.

 

V Považskej Bystrici 12. 3. 2019, Mgr. Jozef Mihálik a Mgr. Petronela Rágulová, PhD.,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

29 fotografií