V múzeu ožila kultúra aj pre znevýhodnených

V múzeu ožila kultúra aj pre znevýhodnených

V múzeu ožila kultúra aj pre znevýhodnených

(tlačová správa o realizácii projektu)

 

V priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa od 10. septembra do 22. októbra 2018 konal projekt s názvom „Vzostup o5 v múzeu“.

Projekt bol pokračovaním niekoľkoročnej spolupráce s občianskym združením Vzostup5. Počas troch rokov spolupráce sme zrealizovali viacero tvorivých dielní a prehliadok našich výstav. O. z. Vzostup5 sídli v Považskej Bystrici a združuje fyzicky i mentálne hendikepovaných dospelých ľudí a ich rodinných príslušníkov.

Finančnú dotáciu na projekt nám poskytlo MKSR (v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín, podprogram Živá kultúra) a Trenčiansky samosprávny kraj. Program slúži na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Prispieva k odstraňovaniu predsudkov a k odbúravaniu bariér v dostupnosti kultúry osobám so zdravotným postihnutím. Rozvojom kultúrnych a spoločenských potrieb napomáha ich integrácii do spoločnosti.

Realizácia projektu spočívala v uskutočnení siedmich stretnutí pre mentálne a fyzicky hendikepovaných dospelých ľudí a ich rodinných príslušníkov – členov občianskeho združenia Vzostup5. Prvých šesť stretnutí bolo tematicky zameraných (folklór, srdce, zviera, kvet, motocykel, oblátka ako symbol) a rozdelených na manuálnu činnosť vo forme tvorivých dielní, ktorej prioritou boli hendikepovaní členovia o. z. Vzostup5. Bonusom projektu boli prednášky múzejných pracovníkov pre rodičov postihnutých. Posledné siedme stretnutie malo charakter hodnotiaceho seminára spojeného s premietaním fotodokumentačného materiálu z predchádzajúcich stretnutí a odovzdávaním pamätných certifikátov o absolvovaní projektu. Pracovné postupy sme prispôsobili cieľovej skupine, v ktorej bola rôzna miera a charakter postihnutí. Pri práci s hendikepovanými nám pomáhali aj dobrovoľníci z občianskeho združenia a študenti stredných škôl.

Novinkou oproti minulému roku bola rôznorodosť použitých techník pri tvorení, tematické zameranie dielničiek a prednáškové pásmo pre rodičov hendikepovaných.

Zapojenie znevýhodnených skupín obyvateľstva do kultúrnych aktivít vlastivedného múzea v rámci projektu Vzostup o5 v múzeu viedlo k zlepšeniu kvality ich života a prispelo k ich lepšej integrácii do spoločnosti. Manuálna činnosť pozitívne vplývala na rozvoj kreativity a jemnej motoriky hendikepovaných. Odborné prednášky pre rodičov rozšírili ich poznatky v rôznych oblastiach, ktorým sa odborne venujú pracovníci múzea (botanika, zoológia, etnológia, história). Stretnutia prebiehali v priateľskej atmosfére, v úzkom kruhu pracovníkov múzea a priaznivcov združenia, a tým pozitívne ovplyvnili psychologické a sociálne aspekty alternatívnej formy výučby.

Počas siedmich týždňov pravidelných pondelkových stretnutí sa projektu Vzostup o5 v múzeu zúčastnilo 219 ľudí (158- tvorivé dielne, 61- prednášky).         

 

Mgr. Paulína Prengelová – odborná garantka projektu

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

39 fotografií