Zbierkový predmet mesiaca október 2022

Zbierkový predmet mesiaca október 2022

Zbierkový predmet mesiaca október 2022

dýka / mečík z Brvnišťa

Zbierkovým predmetom mesiaca október 2022 je dýka / mečík z Brvnišťa z nálezovej polohy Panská roľa (ihrisko) v obci Brvnište, ktorého datovanie je stále predmetom výskumu. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z plochy sídliska lužickej kultúry, nachádzajúcej sa pri Základnej škole v Brvništi. Objavená bola pánom školníkom v auguste 2008 a do zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa dostala v roku 2010. Mečík / dýka je vyrobená zo železa. Predmet sa pravdepodobne nachádzal na nálezisku z halštatskej doby (staršia doba železná cca 800/750/700pnl – 450/400pnl), sa zachoval v neúplnej podobe – s jazykovitou rukoväťou a odlomenou špicou čepele. Na koreni čepele sa po oboch stranách nachádza pozlátený plochý štítok s dekoratívnou funkciou. Dĺžka dýky je v neúplnej podobe cca 247,5mm.  Zaujímavosťou je, že v čase nálezu bol predmet vložený do riečice (starého sita), ktorá bola pohodená na odpadkoch vo veľkoobjemnom kontajneri pri školskom oplotení. Základná škola v Brvništi a jej okolie sa nachádza v JZ časti polohy Panská roľa, kde sa už kedysi objavili nálezy vykazujúce charakteristické známky kultúrneho komplexu lužických popolnicových polí (lužická kultúra). V minulosti sa podarilo z danej lokality datovať archeologické nálezy ako do doby bronzovej, tak i do doby halštatskej. Aj keď bola dýka nájdená v sekundárnej polohe, je dosť pravdepodobné, že pôvodne bola objavená niekde v priestore sídliska z doby bronzovej až halštatskej v spomenutej polohe Panská roľa.

 

Fotogaléria

12 fotografií