Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01540

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01540
Rok:2022
Predmet:Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Príjimateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa, a to vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve, vo Výzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmä v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti). Prijímateľ sa zaväzuje Poskytovateľom poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade s účelom poskytnutia finančných prostriedkov, rešpektujúc najmäpodmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záväznými predpismi a inými internými predpismi Poskytovateľa.
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava-Staré mesto 811 08
2. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:16.03.2022
Dátum zverejnenia:25.04.2022
Dátum účinnosti:26.04.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2252101540.pdf PDF 25,24 MB