Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR

1. Projekt "odeté slnkom" (MK/215/2016/2.1) rok 2016

Zámerom projektu "Odeté slnkom" je kompenzovať nevýhody znevýhodneného prostredia, čo sa týka dosahu na rôzne kultúrne aktivity (aby kultúrnu činnosť realizovali a prijímali priamo znevýhodnené deti a mládež). Cieľom projektu je realizácia tvorivých dielní, počas ktorých sa deti a mládež naučia základnú techniku práce s kukuričným šúpolím. Výsledkom projektu má byť rozvoj manuálnych zručností u detí, sociálna inklúzia znevýhodnených skupín, vypracovanie základného pracovného postupu výroby šúpolienky, posilnenie partnerskej siete nášho múzea, medializácia aktivít a propagácia rôznych foriem múzejnej pedagogiky na verejnosti.

Projekt je určený pre deti, ktoré žijú v Detskom charitnom dome v Považskej Bystrici a pre žiakov, ktorí navštevujú Spojenú školu internátnu v Považskej Bystrici, pozostávajúcu zo Špeciálnej základnej školy internátnej, Základnej školy pre žiakov s autizmom a Praktickej školy.

2. Projekt "Netradiční džarkovia" (MK-3066/2017/2.1) rok 2017

Jedná sa o realizáciu tvorivých dielní pre členov občianskeho združenia Vzostup5, pôsobiaceho v Považskej Bystrici, združujúceho fyzicky i psychicky hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov. Projekt by pozostával z 5 dielní, pričom štyri by boli zamerané na manuálnu zručnosť a posledná piata by mala charakter hodnotiaceho semináru so spätnou prezentáciou celého projektu.

Účelom projektu je ponúknuť hendikepovaným ľuďom možnosť naučiť sa základy práce s drôtom. Počas štyroch dielní sa bude postupovať od jednoduchých činností (ohýbanie drôtu, štikanie, otáčanie, spájanie,...) až po zložitejšie (výroba ozdobných prvkov, navliekanie, kombinácia materiálov,...).

Okrem zlepšenia motorických schopností a nácviku manuálnej činnosti očakávame i pozitívny psychologický prínos: možnosť zmysluplne tráviť voľný čas v úzkom komunitnom kruhu priaznivcov združenia. 

Bonusom by mala byť kvalitná dokumentácia projektu s výrobou záverečného CD, počítačovej powepointovej prezentácie, ako aj záverečného certifikátu o zúčastnení sa na projekte. Uvedený zámer vyplýva zo psychologických potrieb uvedenej skupiny ľudí (podľa slov vedúcich združenia sa „radi fotia, komentujú, radujú sa z maličkostí...“).

Cieľové skupiny:

Členovia občianskeho združenia Vzostup5 – fyzicky a psychicky hendikepovaní ľudia. Bližšie info na stránke http://www.vzostup5.wbl.sk/ 

3. Projekt „Vzostup o5 v múzeu“ (MK-89/2018/2.1) rok 2018

Cieľom projektu je realizácia kultúrnych aktivít pre členov občianskeho združenia Vzostup5, so sídlom v Považskej Bystrici združujúceho fyzicky i mentálne hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov.

Ideou projektu je prezentácia výsledkov práce odborných pracovníkov múzea formou tvorivých dielní a edukačnej činnosti. Projekt bude pozostávať zo siedmich stretnutí, pričom šesť bude mať formu tvorivých workshopov a posledné siedme bude mať charakter hodnotiaceho seminára so záverečnou prezentáciou fotografického materiálu a odovzdaním pamätných listov.

Účelom projektu je uľahčenie dostupnosti kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľstva a odstraňovanie spoločenských bariér voči hendikepovaným ľuďom. Aktivity budú rozdelené na manuálnu činnosť, určenú pre hendikepovaných členov o.z. a edukačnú činnosť, ktorá bude prioritne určená pre ich rodičov a ostatných členov združenia.

Možnosť zmysluplne tráviť voľný čas bude mať pozitívny psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos.

Cieľové skupiny:

Členovia občianskeho združenia Vzostup5 – fyzicky i psychicky hendikepovaní ľudia. Bližšie info na stránke

https://ozvzostup5.webnode.sk/

4. Projekt "Vzdelávanie v striebornom šate" (MK-2493/2019/2.4) rok 2019

Obsahom projektu ´Vzdelávanie v striebornom šate´ je neformálne vzdelávanie seniorov ako jednej zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Naše múzeum má bohaté dlhoročné skúsenosti múzejnou pedagogikou najmä pre školskú mládež (nakoľko sme zistili dopyt aj u starších osôb, chceme ponúknuť tento kultúrny formát aj  pre ľudí v dôchodkovom veku.

Projekt by pozostával zo šiestich spoločných stretnutí múzejníkov s klientmi vybraného centra sociálnych   služieb. Hlavnou prioritou by boli prednášky z rôznych vedných odborov (história, etnológia, zoológia, botanika so zameraním na náš región) s cieľom stimulačného tréningu mozgových a pamäťových schopností. Bonusom budú rozličné tvorivé techniky zamerané na tradičnú kultúru Slovenska. Ich realizáciou očakávame zlepšenie motorických schopností a manuálnej zručnosti seniorov. Počas tvorivých aktivít budú mať starší ľudia možnosť vyrobiť si predmety, ktoré budú môcť prakticky využiť (napr. puzdro na okuliare,  plátennú tašku, vonné vrecúška k bielizni, originálne mydlá, atď.). Ideovým zámerom je teda konečné zlepšenie kvality života, nadobudnutie pocitu vlastnej užitočnosti a sebaidentity.

Cieľová skupina: seniori bývajúci v Centre sociálnych služieb – Bystričan v Považskej Bystrici. Po konzultáciách s vedením centra by sa projektu zúčastnilo asi tridsať seniorov s rôznymi typmi znevýhodnenia (počet je pri tejto vekovej hranici vždy pohyblivý). Dôchodcovia sú okrem veku znevýhodnení aj po zdravotnej stránke, mentálnej i sociálnej (trpia nedostatkom sociálnych kontaktov s vonkajším prostredím, čo vplýva na ich pocit osamelosti).

 

5. Projekt "VZOSTUP v krajine remesiel" (MK-2554/2019/2.1) rok 2019

Jedná sa o realizáciu tvorivých dielní pre členov občianskeho zruženia Vzostup5, so sídlom v Považskej Bystrici, združujúceho fyzicky i mentálne hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov. Projekt by pozostával zo siedmych stretnutí, pričom šesť by bolo zameraných na manuálnu zručnosť a posledné siedme by malo charakter hodnotiaceho semináru so spätnou prezentáciou celého projektu a odovzdávaním pamätných certifikátov.

Účelom projektu je uľahčenie dostupnosti kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľstva a odstraňovanie spoločenských bariér voči hendikepovaným ľuďom.

Počas šiestich tvorivých dielní budú mať hendikepovaní možnosť sledovať šikovné ruky lektorov - zamestnancov múzea a s ich pomocou si vyskúšať rôzne techniky tradičných tvorivých remesiel ako napr. drôtovanie, plstenie, tvorenie zo šúpolia, výroba modrotlače a iné.

Okrem zlepšenia motorických schopností nácvikom manuálnej činnosti očakávame i pozitívny psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos.

Bonusom by mala byť kvalitná fodokumentácia projektu s výrobou záverečného CD, počítačovej powerpointovej prezentácie ako aj záverečného certifikátu o zúčastnení sa na projekte.

Uvedený zámer vyplýva z psychologických potrieb cieľovej skupiny hendikepovaných ľudí (radi sa fotia, tešia sa z maličkostí , vyžadujú si špecifický  prístup lektorov bez predsudkov a pokojnú radostnú uvoľnenú atmosféru a pod.)

Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Vzostup5 - fyzicky aj mentálne hendikepovaní ľudia. Bližšie info na stránke https://ozvzostup5.webnode.sk/

6. Projekt "Kúsok radosti pre VZOSTUP" rok 2020/2 Kultúra znevýhodnených skupín/2.4 

    Neformálne vzdelávanie a výskum

Účelom projektu je uľahčenie dostupnosti kultúry znevýhodnenej skupine obyvateľstva - členom  občianskeho združenia Vzostup5 a zlepšenie ich integrácie do spoločnosti odbúravaním bariér voči hendikepovaným ľuďom.

Členovia združenia si nácvikom tvorivej činnosti zlepšia manuálnu zručnosť a osvoja si nové techniky rozvoja jemnej motoriky. Projekt vo veľkej miere prispeje i k budovaniu pozitívnych sociálnych väzieb.

Od projektu očakávame významný psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos. Mieru efektivity je ťažko posúdiť, nakoľko v uvedenej cieľovej skupine sa nachádzajú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Vzostup5 - fyzicky aj mentálne hendikepovaní ľudia. https://ozvzostup5.webnode.sk/

7. Projekt "Umením k úsmevu a rodosti " rok 2021/2 Kultúra znevýhodnených skupín/2.4

Neformálne vzdelávanie a výskum

Projekt je určený pre členov o.z. Vzostup5 z Považskej Bystrice. Obsahom bude 6 tvorivých dielní ( drôtovanie, frotáž, decoupage, scrapbooking atď.) a 1 záverečného semináru. Ideou projektu je pomôpcť znevýhodneným skupinám ľudí pri ich integrácii v spoločnosti. Projekt nadväzuje na dlhoročnú prax múzea s občianským združením Vzostup.

8. Projekt "Na krídlach múzy" rok 2022/2 Kultúra znevýhodnených skupín /2.4

Neformálne vzdelávanie a výskum

Ide o cyklus šiestich tvorivých dielní zameraných na nevšedné tvorivé techniky, ktoré budú pre členov o.z. Vzostup5 úplnou novinkou, ako napríklad sgrafito (vyškrabávanie), mozaika, tkanie na tkacom ráme, šitie vankúšov, výroba snehového ťažidla... Podobné kreatívne techniky si členovia o.z. Vzostup5 ešte nemali možnosť vyskúšať a bude to pre nich zároveň výzvou, ale aj novou skúsenosťou.

Od projektu očakávame významný psychologický, sociálny, edukačný i kultúrny prínos. Mieru efektivity je ťažko posúdiť, nakoľko v uvedenej cieľovej skupine sa nachádzajú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Vzostup5 - fyzicky aj mentálne hendikepovaní ľudia. https://ozvzostup5.webnode.sk/

9. Projekt "Tvoríme pre radosť" rok 2023/2 Kultúra znevýhodnených skupín/ 2.4

Neformálne vzdelávanie a výskum

Projekt Tvoríme pre radosť je určený pre členov o. z. VZOSTUP5 z Považskej Bystrice. Obsahom bude šesť tvorivých dielní ( práca s drevom, výroba vlastných hodín, drôtovanie, práca so šúpolím...). Ideou projektu je pomôcť znevýhodneným skupinám pri ich integrácii do spoločnosti. Projekt nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s o. z. VZOSTUP5. 

Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Vzostup5 - fyzicky aj mentálne hendikepovaní ľudia. https://ozvzostup5.webnode.sk/

Fotogaléria

15 fotografií