Gustav Ulický: História hudobnej kultúry mesta Považská Bystrica, platba možná iba v hotovosti

Gustav Ulický: História hudobnej kultúry mesta Považská Bystrica, platba možná iba v hotovosti

Kniha História hudobnej kultúry mesta Považská Bystrica prináša dianie na hudobnej scéne mesta predovšetkým v druhej polovici XX. storočia, keď autor Gustav Ulický bol jedným z jej hlavných aktérov.
Môžeme konštatovať, že spomienkové rozprávanie autora prináša veľa zaujímavých a cenných informácií, ktoré žiaden historiograf by nemohol priniesť, lebo žil mimo tejto scény. Autorovo účinkovanie vo viacerých hudobných telesách je zárukou hodnoverných informácií, navyše tieto boli redaktormi vydania konzultované so súputníkmi Gustava Ulického. Osobitne vysoko si ceníme množstvo fotografického a faktografického materiálu, ktoré Gustav Ulický zhromaždil a podrobne popísal. V archívoch sa často nachádzajú fotografie bez popisu a identifikovania osôb, čo znižuje ich výpovednú hodnotu a relevantnosť. Tak ako sa tóny hudby rozplynú v priestore, rozplynuli by sa bez správneho autora informácie o ľuďoch na fotografiách uverejnených v knihe. Usilovná práca Gustava Ulického prináša pre súčasníkov, ale i pre budúce generácie poznanie skutočností, ktoré determinujú ich bytie v tomto regióne.
Napriek tomu, že globalizácia zasahuje všetky sféry života, ukazuje sa, že pre jednotlivca je dôležité poznať odkiaľ pochádza, aké sú jeho korene, aké hodnoty vplývali na jeho formovanie. Jednoducho povedané, je potrebné byť niekde ukotvený, je potrebné mať domov. I toto sú dôvody, pre ktoré Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vydáva Históriu hudobnej kultúry mesta Považská Bystrica.
Redaktori sa rozhodli prezentovať rukopis v úplnom rozsahu a v pôvodnej podobe. V závere ponechali  autorovi právo na vyjadrenie vlastného názoru, čo sa môže niekomu javiť ako príliš subjektívne. Domnievame sa, že vzhľadom na činnosť, ktorú pán Gustav Ulický na poli hudobnej kultúry vykonal má na to právo. Múzeum prináša verejnosti autentický materiál, ktorý v budúcnosti bude cenným študijným prameňom k dejinám hudby mesta Považská Bystrica.
Redakcia ďakuje za úzku spoluprácu a cenné informácie pri príprave knihy do tlače Mgr. art. Michalovi Bróskovi, Viliamovi Frolovi, Jaroslavovi Drevenákovi, Ing. Alfrédovi Richtrerovi.
Osobitná vďaka patrí autorovi Gustavovi Ulickému, ktorý knihu napísal a zozbieral všetok faktografický materiál. Kniha bola napísaná v roku 2010 a k tomuto dátumu sú platné uverejnené údaje. Prosíme čitateľa, aby ku knihe pristupoval s ohľadom na termín vzniku. Je pravda, že odvtedy sa mohli niektoré skutočnosti zmeniť.
Svoju veľkorysosť preukázali a finančné prostriedky poskytli na vydanie publikácie viaceré právnické a fyzické osoby, za čo im Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vyslovuje úprimnú vďaku a menovite ich uvádza v závere knihy.

Redakčný tím vám želá príjemné a obohacujúce čítanie...

28. novembra bola kniha slávnostne uvedená do života (fotogaléria).

Údaje o publikácii:

Rok vydania: december 2013
Náklad: 800 ks
ISBN 978-80-970619-1-3

Pevná väzba, rozmer 230 x 280 mm (š x v)

Predajná cena: podľa aktuálneho cenníka

Objednávky:

tel.:+421 (42) 426 0228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk

Ďalšie publikácie v ponuke

Fotogaléria

4 fotografie