Ing. Klement Růžička v zrkadle času (2017), platba možná iba v hotovosti

Ing. Klement Růžička v zrkadle času (2017), platba možná iba v hotovosti

Ing. Klement Růžička v zrkadle času (2017)

 

Odborná publikácia Mgr. Anny Šujanskej, historičky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici,  je jedným z výstupov jej dlhodobej vedecko-výskumnej činnosti. Autorka ju venovala jednej z najvýraznejších osobností regionálnych dejín nadregionálneho významu Ing. Klementovi Ružičkovi (*30.5.1884 v Rokycanoch - †5.4.1953 v Považskej Bystrici).

Kniha je zostavená z dvoch častí. Vstupnú kapitolu tvorí kompletnejší obraz osobnosti Klementa Růžičku, ktorého meno sa po profesijnej stránke spája s jeho pôsobením vo funkcii generálneho riaditeľa Zbrojovky Brno, a. s., pobočného závodu v Považskej Bystrici, v tridsiatych rokoch 20. storočia. Služobné povinnosti zaviali Ing. Růžičku do Považskej Bystrice. Najskôr to boli sporadické návštevy, neskôr dlhodobý pobyt. Růžička odkúpil od Zbrojovky kaštieľ, situovaný v peknom tichom prostredí v neďalekej obci Orlové. Tu našla zázemie i jeho blízka rodina. Autorka publikácie sa v druhej časti podrobnejšie zaoberá rodinnými vzťahmi, zväzkami a silnými väzbami medzi jednotlivými členmi rozvetvených rodín Růžičkovcov, Holzhackerovcov a Lukschovcov. Nielen formou textu, ale aj formou bohatej obrazovej prílohy sa v nej pokúsila priblížiť životné príbehy jednotlivých členov spomenutých rodín, vďaka čomu dáva čitateľovi možnosť nazrieť  hlbšie ich súkromia.

Kniha je určená nielen pre záujemcov o regionálnu históriu, ale aj pre pamätníkov a širokú verejnosť.

Publikáciu vydalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bibliografické údaje:

Autorka:         Mgr. Anna Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Vydavateľ:      Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Recenzent:     doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Rok vydania:  december 2017

Náklad:          230 ks

ISBN:             978-80-970619-6-8

Rozsah:         75 strán

Predajná cena: podľa aktuálneho cenníka

Objednávky:

telefonicky : +421 901 918 847

e-mailom : muzeumpb@muzeumpb.sk