Zborník vlastivedného múzea 2010 - VYPREDANÉ

Titulka

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici je recenzovaný zborník, ktorý vychádza
s dvojročnou periodicitou v tlačenej a elektronickej forme (na webovej stránke múzea www.muzeumpb.sk). Uverejňuje správy z činnosti múzea ako aj pôvodné vedecké práce zo spoločenskovedných a prírodovedných disciplín s tematikou viažucou sa k regiónu zbierkotvornej činnosti Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, t. j. k okresom Považská Bystrica, Púchov a Ilava, prípadne ku geomorfologickým celkom, ktoré zasahujú do týchto okresov (Strážovské vrchy, Javorníky, Biele Karpaty, Považské podolie a Žilinská kotlina).
V ojedinelých prípadoch uverejňuje i príspevky z iných blízkych regiónov.

Redakčný tím vám želá príjemné a obohacujúce čítanie...

Rok vydania: 2010
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970523-9-3
Cena: 3,00 € + poštovné a balné

VYPREDANÉ

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV

ÚPRAVA RUKOPISU

Príspevky prosíme vytvárať v programe Microsoft® Word (formát súboru .doc alebo .rtf). V rukopise treba používať typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12 (okrem nadpisu) a riadkovanie 1,5. List rukopisu formátu A4 obsahuje 35 riadkov (horný okraj strany je 25 mm, ľavý 30 mm, pravý 20 mm, dolný 17 mm). Zarovnanie textu je vľavo. Samot-ný text rukopisu treba členiť nasledovne:Názov príspevku (Times New Roman, veľkosť písma 14, tučné písmo)Názov príspevku v jednom svetovom jazyku (angličtina, nemčina alebo francúzština)Meno a priezvisko autora/-ov Adresa pracoviska a mailová adresa autora/-ov Abstrakt v jednom svetovom jazyku (angličtina, nemčina alebo francúzština) v rozsahu cca 10 riadkov.Kľúčové slová – Keywords (anglicky, nemecky alebo francúzsky) – maximálne 8 slov alebo slovných spojení usporiada-ných podľa abecedy – nesmú sa opakovať slová použité v nadpise.Vlastný text príspevku je členený na časti: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskusia, Záver, Poďakovanie a Literatúra. Roz-členenie textu na časti musí byť dobre rozpoznateľné. Názvy kapitol (resp. podkalpitol) možno zvýrazniť hrubým pís-mom, dôležité časti textu kurzívou a výnimočne aj kapitálkami. Okrem príspevkov v slovenčine Zborník VM uverejňu-je aj články v češtine, angličtine, nemčine a francúzštine. Tabuľky a obrázky treba zaradiť ako samostatné listy za po-slednú stranu rukopisu. Ich zaradenie treba vyznačiť v rukopise. Veľkosť tabuliek a obrázkov treba prispôsobiť formá-tu zborníka B5 (18 x 25 cm). Každú tabuľku a obrázok treba očíslovať (tab. 1, obr. 4) a pridať názov a krátky popis (le-gendu) v slovenčine a jednom svetovom jazyku (angličtina, nemčina alebo francúzština). Maximálny počet strán pí-saného textu odborného príspevku bez príloh pri dodržaní uvedeného formátovania je 16 strán A4; spolu s prílohami nemá prekročiť 20 strán. Pri prácach prírodovedného charakteru treba písať vedecké názvy rastlinných taxónov, čeľadí, všetkých vyšších jednotiek rastlinného klasifikačného systému ako aj mená syntaxónov v bežnom texte aj v nadpisoch kurzívou. Opakujúce sa rodové mená sa skracujú (napr. Poa annua, P. trivialis atď.). Pri zoologických menách taxónov sa kurzívou píšu iba druhové mená a mená im hierarchicky podradené (napr. poddruhy).

 

CITOVANIE LITERÁRNYCH ZDROJOV

1. Citácie v texte

• Nadmorská výška hornej hranice lesa v jednotlivých pohoriach varíruje (Šibík 2003).

• V Bielych Karpatoch sa podla Tlustáka (1972) v minulosti vyskytovali xerotermné porasty oveľa hojnejšie ako dnes. – Mená autorov prác sa môžu skloňovať.

• (Michalková & Hegedüšová 1994) – pri dvoch autoroch práce

• (Májovský et al. 1987) – ak sú autori traja alebo viacerí, v texte sa uvádza len prvý autor a skratka et al.

 

2. zoznam bibliografických odkazov na konci príspevku

a) kapitola v knihe
Futák J., 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. – In: Bertová L. (ed.), Hlavaček A., Holub J., Jasičová M., Šourková M. & Zahradníková K., Flóra Slovenska. IV/1. Veda, Bratislava, p. 418–419.

b) manuskript (bakalárske, diplomové, rigorózne alebo dizertačné práce, záverečné správy výskumných úloh)Tlusták V., 1972: Xerotermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. – Diplomová práca, msc., de-pon. in Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 237 p.

c) kniha (treba vypísať mená všetkých autorov)Májovský J., Murín A., Feráková V., Hindáková M., Schwarzová T., Uhríková A., Váchová M. & Záborský J., 1987: Ka-ryotaxonomický prehľad flóry Slovenska. – Veda, Bratislava, 440 p.

d) článok vo vedeckom periodiku (treba používať štandardné skratky seriálových publikácií – dajú sa nájsť na  http://www.ipni.org)Holčík J. & Macura V., 2001: Some problems with the interpretation of the impact of stream regulations upon the fish communities. – Ekologia 20/4: 423–434.Michalková E. & Hegedüšová Z., 1994: Rozšírenie poddruhu Kickxia spuria subsp. spuria (Scrophulariaceae) na Sloven-sku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 16: 48–53. Peciar V., 1974: Studia bryofloristica Slovaciae VII. – Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Com., Bot. 23: 39–49. Takto upravené rukopisy prosíme zasielať v elektronickej podobe na mailovú adresu editorky zborníka  (daniela.dubravkova@muzeumpb.tsk.sk).

 

Príspevky, ktoré nebudú upravené podľa uvedených pokynov, môžu byť autorom vrátené.