Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 2012, platba možná iba v hotovosti

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 2012, platba možná iba v hotovosti

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici je recenzovaný zborník, ktorý vychádza
s dvojročnou periodicitou v tlačenej a elektronickej forme (na webovej stránke múzea www.muzeumpb.sk). Uverejňuje správy z činnosti múzea ako aj pôvodné vedecké práce zo spoločenskovedných a prírodovedných disciplín s tematikou viažucou sa k regiónu zbierkotvornej činnosti Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, t. j. k okresom Považská Bystrica, Púchov a Ilava, prípadne ku geomorfologickým celkom, ktoré zasahujú do týchto okresov (Strážovské vrchy, Javorníky, Biele Karpaty, Považské podolie a Žilinská kotlina).
V ojedinelých prípadoch uverejňuje i príspevky z iných blízkych regiónov.

Publikácia s ôsmimi príspevkami z oblastí histórie, archeológie, prírodných vied a etnológie. Plnofarebná tlač, 90 strán.

Redakčný tím vám želá príjemné a obohacujúce čítanie...


Zoznam príspevkov:

 1. Ulický G.: Publikácia „História vývoja a výroby jednostopových motorových vozidiel v meste Považská Bystrica“
  Publication „The development and manufacture history of singletrack motor vehicles in the town of Považská Bystrica“

 2. Šujanská A.: „Považská Bystrica bola mestom dávnej minulosti a je ním i do budúcnosti“. Veľkej obci Považská Bystrica bol priznaný charakter mesta pred 66 rokmi
  „Považská Bystrica war die Stadt der Femer Wergangenheit und es Bleibt auch für die Zukunft so“. Dem grossen Dorf Považská Bystrica wurde charakter einer Stadt vor 66 Jahren erteilt.

 3. Balážová J.: Diplomatický rozbor donačnej listiny Ferdinanda Habsburského na panstvo Považská Bystrica z roku 1560
  Diplomatische Analyse der Schenkungsurkunde des Herrengutes Považská Bystrica aus Jahr 1560

 4. Schreiber P.: Praveké štiepané kamenné industrie z Marikovskej doliny
  Prehistoric chipped stone industry from the Mariková Valley

 5. Žilinčík I.: Úzkorozchodná lesná železnica Ilava – Zliechov – Gápel
  Narrow-gauge forest railway Ilava – Zliechov – Gápel

 6. Praženicová V.: Z histórie výšivky so zreteľom na región stredného Považia
  History of embroidery with special aspect to the region of the Middle Váh River Valley

 7. Žilinčík T.: Ulitníky (Gastropoda) v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
  Gastropods (Gastropoda) in collection of the Homeland Museum in Považská Bystrica

 8. Pepich P. & Pepich K.: Stanovenie veľkosti populácie a populačnej štruktúry druhu medveď hnedý (Ursus arctos) v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy na základe veľkoplošného sčítania
  Snow tracking survey to determine population size and population structure of Brown bear (Ursus arctos) in Protected landscape area Strážovské vrchy Mts

Rok vydania: december 2012
Náklad: 300 ks, 90 strán
ISBN: 978-80-970619-2-0

Brožovaná väzba, rozmer 165 x 235 mm (š x v)

Predajná cena: podľa aktuálneho cenníka

Objednávky:

tel.:+421 (42) 426 0228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk

Ďalšie publikácie