Fond na podporu umenia (FPU)

1. Nákup mobilných odvlhčovačov vzduchu (číslo projektu: 16-630-04287)

Zámerom projektu je nákup technického vybavenia: mobilného kondenzačného odvlhčovača vzduchu. Toto zariadenie umožní aktívne ovplyvňovanie vlhkostného režimu a mikroklímy depozitárnych priestorov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. S ohľadom na priestorové podmienky a a materiálovú skladbu zbierkového fondu realizácia projektu prispeje k výraznému zvýšeniu kvality ochrany zbierkových fondov našej organizácie.

2. Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel (JMV) (číslo projektu: 16-623-04425)

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici nielen v súvislosti s blížiacim sa 90. výročím založenia strojárskej výroby na Považí (1929-2019), ale aj v súvislosti s jeho poslaním smerujúcim k zachovaniu kultúrneho dedičstva technického charakteru smeruje už od roku 2000 k vybudovaniu kompletnej zbierky motocyklov, ktoré boli vyrábané v r. 1947-2005 v Považskej Bystrici. 

Cieľom projektu je nadobudnutie 3 kusov motocyklov, ktoré by doplnili doterajšiu zbierku o jedinečné typy JMV. 

3. Expozícia tradičnej ľudovej kultúry v Marikovej (číslo projektu: 16-622-04300)

Zámerom projektu je zriadenie novej expozície Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v partnerskej obci Horná Mariková, časť Modlatín. V centre obce je vybudovaný skanzen, ktorý tvorí imitácia tradičnej drevenice a hospodárskych budov. Súčasťou areálu je amfiteáter, v ktorom sa každoročne konávajú Marikovské folklórne slávnosti. Cieľom múzea je zatraktívniť
prostredie prostredníctvom dlhodobej výstavnej prezentácie etnografických zbierok z fondu múzea. Projekt pozostáva zo štyroch obsahových komponentov: 
1. ošetrenie zbierkových predmetov, 
2. zavedenie bezpečnostného systému, 
3. výroba informačnej tabule, 

Prijímateľom projektu bude široká verejnosť.

4. Ing. Klement Růžička v zrkadle času (číslo projektu: 17-521-01514)

Zámerom projektu je prezentácia  výsledkov výskumu historičky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Cieľom projektu je bližšie oboznámiť s genealógiou rodov Růžička-Holzhacker-Lukša nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť, vrátane študujúcej mládeže zaujímajúcej sa o regionálne dejiny nadregionálneho významu. Publikácia nám dáva možnosť nahliadnuť  do súkromia troch rodín, ich rodových vzťahov a súvislostí. Zaujímavá publikácia s bohatou dobovou fotografickou prílohou umožní každému čitateľovi utvoriť si vlastný obraz osobnosti Ing. Klementa Růžička, vtedajšieho generálneho riaditeľa Zbrojovky a.s. Brno, zakladateľa pobočky Závodu II. v Považskej Bystrici a jeho členov rodiny. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie v rámci odbornej i laickej verejnosti, vrátane študujúcej mládeže. Odbornú publikáciu si bude môcť zakúpiť každý záujemca o regionálne dejiny so zameraním na dejiny Považskej Bystrice a jej blízkeho okolia.

. Opäť v plnej kráse - oprava dermoplastických preparátov zvierat (číslo projektu: 17-541-04384)

Výstupom projektu bude celková oprava 30 kusov dermoplastických preparátov zvierat zo zbierkového fondu nášho múzea. Našou motiváciou na predloženie uvedeného projektu bol zlý stav našich „zvierat“. Preparáty boli do múzea nadobudnuté v 80. rokoch 20. storočia. Momentálne sú viaceré značne poškodené a to z niekoľkých dôvodov: majú svoj vek, boli robené starými preparátorskými postupmi (vypĺňané zmesou na sadrovej báze, ktorá ich vysúša, čo následne spôsobuje trhanie kože a švov).

Opravené preparáty budú využívané pri výstavnej a edukačnej činnosti múzea.

6. Skryté poklady (číslo projektu: 18-542-03095)

Ideovým zámerom projektu je snaha múzejníkov zabezpečiť trvalú ochranu zbierkových predmetov ako predmetov kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré chápeme ako „skryté poklady“. Prostriedkom na zabezpečenie kvalitnej ochrany zbierok sú vhodné systémy uskladnenia predmetov v depozitároch, ktoré redukujú negatívne vplyvy mikroklimatických podmienok i časového opotrebenia predmetov.

Projekt pozostáva z dvoch obsahových komponentov:

1. nadobudnutie kovového regálového systému do depozitára múzea (posuvný regálový systém do samonosným koľajiskom)

2. obstaranie digitálnych meračov mikroklímy (hygrometre  na meranie klímy v depozitárnych priestoroch) a hliníkových debien (prenosné hliníkové debny na uskladnenie a prenos zbierkových predmetov)

 

7. Moje starosvetské Papradno (číslo projektu: 20-521-02044)

Zámerom projektu je vydanie publikácie o tradičnej kultúre obce Papradno. Autorom textu je Štefan Meliš – významná osobnosť kultúrneho života na Považí, autor povestí, nadšenec archeológie, numizmatiky, dialektológie.

Publikácia chce, okrem autorovho textu, ponúknuť aj množstvo dobových fotografií. Súčasťou budú viaceré registre, početný bude register nárečových výrazov. Publikácia bude určená nielen pre obyvateľov spomínanej obce a rodákov, ale aj pre odbornú a laickú verejnosť.  

8.  Od šúpolia k umeniu

Zámerom projektu je zakúpenie umeleckých diel zo šúpolia. Autorkou diel je výtvarníčka Mgr. Soňa Belokostolská z Považskej Bystrice. Práci zo šúpolia a tvorbe domanižských kraslíc sa venuje od roku 1993. V roku 2011 získala titul majsterka ľudovej umeleckej výroby. Šupoľové bábiky sú tematicky rozdelené do štyroch ročných období a zobrazujú každodenný i sviatočný život našich predkov ako napríklad: vynášanie Moreny, stavanie mája, veľkonočná oblievačka, príbeh lásky, znázornenie starých hier, hudobníkov, domáce práce, betlehemy, život v zime a iné. Figurálne motívy predstavujú samostatne stojace figúrky, kompozičné celky pozostávajúce z viacerých samostatných figúrok a kompozičné celky na jednom spoločnom podstavci. Figurálne výjavy obsahujú aj zvieracie postavičky.

9.  Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa 

Zámerom projektu je vydanie publikácie, ktorá je zostavená na základe výsledku dlhodobého skúmania zbierky výtvarných diel Imra Weinera-Kráľa, nachádzajúcej sa vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Obsah textu publikácie je cielene zameraný na osobnosť I. W. Kráľa na všetky jeho diela, ktoré sa tematicky viažu k Považskej Bystrici a neboli doposiaľ kompletne publikované. Naše múzeum získalo kolekciu obrazov od jeho životnej partnerky Ireny Blühovej. Zvlášť cenná je fotografická príloha obsahujúca digitálnu podobu obrazov zo zbierok nášho múzea. Snímky sú výsledkom digitalizácie zbierok výtvarného umenia z historického fondu múzea. V textovej časti sa nachádza korešpondencia I. Blühovej z roku 1984, udelenie licencie na publikovanie jeho dcéry Elise Weiner-Kral, žijúcej vo Francúzsku.

10.   Otvorené truhlice

Ideovým zámerom projektu je vytvorenie nového výstavného priestoru na prezentáciu zbierok z fondu etnológie. Fond je bohatý na zbierky súvisiace s výrobou modrotlače, odev v oblasti Púchovskej doliny, Červeného Kameňa, Zliechova, Papradna a Marikovej. Cieľom je vytvorenie výstavy prezentujúcej rôznorodosť ľudového odevu čerpajúcej zo zbierkotvornej oblasti Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Zámerom múzejníkov je aj šíriť osvetu ohľadom záchrany a zberu predmetov odevnej kultúry, teda ako prevencia proti nekontrolovanej likvidácií kultúrne a historicky hodnotných predmetov, vhodných do nových akvizícií múzea práve z menej známych oblastí.

11.   Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica – centrum a okolie 

Projekt je zameraný na vydanie odbornej publikácie s názvom Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica – centrum a Podhradie. Autorom je Ing. arch. Marek Turošík, ArtD., ktorý v rokoch 2020-21 realizoval výskum miestnej architektúry. Kniha pozostáva zo spracovaného dokumentu s rovnomenným názvom, ktorý vznikol ako výstup výskumu, na ktorý získal autor štipendium FPU. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie obyvateľov Považskej Bystrice, návštevníkov a odbornej verejnosti o architektúre v našom meste, podať komplexný pohľad na stavebné pamiatky v centre mesta a jeho okolí. 

12.   Učíme sa o ľudovom odeve

Zámerom projektu je realizácia vzdelávacích aktivít pre vybranú cieľovú skupinu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na úrovni ZŠ a praktických škôl. Cieľom je šírenie informácií o ľudovej kultúre so zameraním na ľudový odev v zbierkotvornom regióne nášho vlastivedného múzea. Cieľovou skupinou sú žiaci špeciálnych škôl, praktických škôl, spojených škôl, prípadne žiaci s prejavmi autizmu. Projektové aktivity budú pozostávať z prednášky etnológa a tvorivej dielne na tému ľudovej ornamentiky využívanej v dekorovaní ľudového odevu.